میلگرد 20 حسن رود a3

  • کد محصول mkr7ae
  • سایز 20
  • برند حسن رود
  • محل تحویل کارخانه
احمد قنادی
سرپرست فروش - داخلی 205
02154831
علی محمد علیها
کارشناس فروش - داخلی 204
02154831
امیر محمد علیها
سرپرست خرید - داخلی 206
02154831
علی مظاهری
کارشناس فروش - داخلی 202
02154831
حبیب الهامی
کارشناس فروش - داخلی 208
02154831
محمد جلالی
کارشناس فروش - داخلی 207
02154831
امیر حسام بشتام
کارشناس فروش - داخلی 203
02154831
مازیار جهانی
کارشناس فروش - داخلی 214
02154831
نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت
میلگرد 20 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 32 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 25 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 22 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 20 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 18 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 16 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 14 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید
میلگرد 12 حسن رود a3 میلگرد 20 کارخانه حسن رود تماس بگیرید