قیمت لوله

اگر بخواهیم تعریف درستی از لغت لوله داشته باشیم شیئی استوانه ای و به صورت تو خالی است که برای انتقال آب و مایعات از این قیبل و گاز به ما کمک می کند.

قیمت لوله
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
لوله گالوانیزه 1*20 لوله 1*20 بنگاه تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 0.8*20 لوله 0.8*20 بنگاه تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1*28 لوله 1*28 بنگاه تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1*25 لوله 1*25 بنگاه تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1*22 لوله 1*22 بنگاه تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 0.9*22 لوله 0.9*22 بنگاه تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 0.8*22 لوله 0.8*22 بنگاه تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 0.8*32 لوله 0.8*32 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.25*20 لوله 1.25*20 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1*20 لوله 1*20 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.8*20 لوله 0.8*20 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.15*18 لوله 1.15*18 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.5*16 لوله 1.5*16 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1*16 لوله 1*16 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.8*16 لوله 0.8*16 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.7*16 لوله 0.7*16 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.5*13 لوله 1.5*13 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.25*13 لوله 1.25*13 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.1*13 لوله 1.1*13 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.98*13 لوله 0.98*13 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.9*13 لوله 0.9*13 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.8*13 لوله 0.8*13 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.7*13 لوله 0.7*13 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.6*13 لوله 0.6*13 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.25*28 لوله 1.25*28 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1*28 لوله 1*28 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.5*25 لوله 1.5*25 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.25*25 لوله 1.25*25 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.1*25 لوله 1.1*25 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1*25 لوله 1*25 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.9*25 لوله 0.9*25 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.8*25 لوله 0.8*25 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.6*25 لوله 0.6*25 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 2*22 لوله 2*22 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.25*22 لوله 1.25*22 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1*22 لوله 1*22 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.9*22 لوله 0.9 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.85*22 لوله 0.85 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.8*22 لوله 0.8*22 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.7*22 لوله 0.7*22 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.8*42 لوله 0.8*42 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 2*38 لوله 2*38 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1*38 لوله 1*38 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 1.25*35 لوله 1.25*35 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.9*35 لوله 0.9*35 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.6*35 لوله 0.6*35 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 2*32 لوله 2*32 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 9*32 لوله 9*32 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.8*32 لوله 8*32 بنگاه تماس بگیرید
لوله روغنی 0.7*32 لوله 0.7*32 بنگاه تماس بگیرید
محصول عمومی پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه تماس بگیرید