در جستجوی:

نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه 3 فولاد 6000*1500 | ST37 ورق 1250*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 2500*1250 شیت ST37 ورق 2500*1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد 1000*2000 شیت ST37 ورق 1000*2000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 گیلان 1000*2000 شیت ST37 ورق 1000*2000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 ورق 1500 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 ورق 1000 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 ورق 1500 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 ورق 1250 بنگاه تماس بگیرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 ورق 1000 بنگاه تماس بگیرید